समिति तथा उपसमितिहरुको ब्यबस्था: 

केन्द्रको उद्देश्य सफलता पुर्बक प्राप्तीको लागि तपसिलका समिति तथा उपसमितिहरुको गठन गरिने छ।

१.दैनिक पूजा समिति 

२ बिशेष यज्ञ, महायज्ञ पूजा व्यवस्थापन समिति       

३. पूजा-आम्दानी व्यवस्थापन समिति  

४. भजन कीर्तन व्यवस्थापन समिति 

५. आर्थिक श्रोत प्रबर्धन समिति 

६. प्राज्ञिक एवं अन्तरसंस्थान समन्वय समिति

७. मन्दिर स्थापना एवं बिकाश परियोजना समिति

८. आवश्यकता अनुसार अन्य समिति, उपसमितिहरु तथा  

    कार्यदलहरु गठन गरिने ।